Nedjelja, Rujan 20, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

NA PRIJEDLOG GRADONAČELNIKA PAGA ANTE FABIJANIĆA KOMUNALNI DOPRINOS ZA LEGALIZCIJU OBJEKATA SMANJEN JE ZA 80 POSTO

AddThis Social Bookmark Button

Na prijedlog gradonačelnika Paga Ante Fabijanića, Gradsko vijeće Paga je donijelo Odluku o komunalnom doprinosu kojom je komunalni doprinos za legalizaciju objekata prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama smanjen za 80 posto. Na području Grada Paga ima velik broj nezakonito izgrađenih objekata. Među takvim objektima je okmo četrdeset kuća, oko 400 nadogradnji napravljenih bez građevinske dozvole kao što su garaže, terase, ljetne kuhinje i ogradni zidovi te oko 300 gospodarskih objekata na poljoprivrednim površinama i na pašnjacima.

-Želimo pomoći ovčarima, poljoprivrednicima, obrtnicima, onima koji se bave turizmom i svim našim građanima koji imaju objekte ili dijelove objekata koje treba legalizirati. U Pagu ima kuća s rješenjima za rušenje koje vlasnici nisu mogli legalizirati zbog visokog komunalnog doprinosa. Odlukom su, uz smanjenje komunalnog doprinosa, predviđene i mnoge druge pogodnost koje će imati oni koji podnesu zahtjev za legalizaciju, rekao je gradonačelnik Fabijanić.

Gradonačelnik Fabijanić je naveo kako vijećnici Paške stranke nisu podržali Odluku o komunalnom doprinosu.

-Vijećnici Paške stranke nisu glasali za odluku, nego su podnijeli amandman. Tražili su smanjenje komunalnog doprinosa za devedeset posto, međutim, upravo to je učinjeno ovom odlukom jer je, uz smanjenje od osamdeset posto i uz druge pogodnosti, komunalni doprinos u prosjeku upravo toliko i smanjen. Dakle, amandman Paške stranke nije imao smisla. Oni su zapravo pokušali zaustaviti donošenje odluke, a posljedice toga bi osjetili građani koji ne bi mogli legalizirati svoje objekte ili dijelove objekata. Na sreću, većina vijećnika je podržala odluku, rekao je gradonačelnik Fabijanić.

Željko Maržić, predsjednik PSP-a i gradski vijećnik odbacuje navode gradonačelnika Fabijanića.

-Osobno sam prije više od godinu dana, na sjednici Povjerenstva za prostorno uređenje Gradskog vijeća predložio smanjenje komunalnog doprinosa za domaće stanovništvo, jer su stanovnici Grada Paga to već na različite načine plaćali. Gradskom vijeću smo podnijeli amandman na prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu i tražili da se iznos smanji ne za osamdeset nego za devedeset posto, ali to predlagač i Vijeće nisu prihvatili. Zanimljivo je da je predlagač objavio prijedlog Odluke prije nego je materijal dostavljen vijećnicima, a nažalost mnoge smo važne materijale u proteklom periodu dobivali na klupama prije samog početka sjednica. Jasno je da se to radi zbog predizborne kampanje, bez namjere da se riješi bit problema. Sredstvima komunalnog doprinosa trebalo bi financirati javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu, a što bi trebalo biti definirano prostorno planskom dokumentacijom. U Gradu Pagu Prostorni plan uređenja Grada Paga nije usklađen sa Zakonom od 2007. godine, od travnja 2008. godine nemamo na području Grada niti jednog Detaljnog plana uređenja, jer isti nisu tada usklađeni sa Zakonom. UPU grada Paga i UPU naselja Šimuni još nisu doneseni, tako da ni u jednom naselju na području Grada, uključivši i Pag, osim naselja Proboj, nemamo DPU-om ni UPU-om određen prostorni razvoj naselja. Nemamo DPU-om ni UPU-om, osim u naselju Proboj i Turističkoj zoni Paška rebra 3, definiranu niti jednu cestu, niti javnu površinu, u koje bi trebalo uložiti sredstva komunalnog doprinosa. Umjesto da radi na pripremi i donošenju prostorno planske dokumentacije, koja je nužan preduvjet razvoja svake jedinice lokalne samouprave, te temelj za ulaganje sredstava komunalnog doprinosa, što sam na sjednicama Gradskog vijeća u više navrata upozoravao, a i davao konstruktivne prijedloge u javnoj raspravi na nacrte PPUG Paga, UPU-a grada Paga, gradonačelnik ovakvim pristupom skreće raspravu s ključnih problema Grada, koje ne rješava, na druge teme, rekao je Maržić.

Prema Odluci komunalni doprinos za ovčarske nastambe na pašnjacima i gospodarske objekte na poljoprivrednim površinama iznosi jednu kunu po metru kubičnom, a za garaže i spremišta iznosi dvije kune po metru kubičnom. Komunalni doprinos se može plaćati u obrocima kroz dvije godine, a oni koji sve plate odmah, imaju pravo na deset posto popusta. Za legalizaciju objekata za bavljenje turizmom komunalni doprinos se dodatno smanjuje za 50 posto, a od 60 do 70 posto se dodatno smanjuje za obrtnike. Smanjenje ovisi o broju radnika koje zapošljavaju. U paškoj gradskoj upravi očekuju kako će se, nakon donošenja Odluke o komunalnom doprinosu, povećati broj zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada, dijelova zgrada i gospodarskih objekata.

 

Josip Portada/Pag-Press

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika