Subota, Rujan 26, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

GRADSKA ORGANIZACIJA SDP-a Pag - PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

AddThis Social Bookmark Button

GRADSKA ORGANIZACIJA SDP-a Pag

Pag, A.B. Šimića bb

Broj: 05/10-1

Pag, 17. svibnja 2010. god.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Na sjednici gradske organizacije SDP Pag održane dana 14. svibnja 2010. godine u predmetu rasprave izgradnje kanala Pag-Košljun zaključeno je:

1.)da se Gradskom vijeću Grada Paga uputi prijedlog odluke kojom će se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja kanala Pag-Košljun objavljena u Službenom glasniku Grda Paga broj 2/09 dana 11. ožujka 2009. godine staviti van snage jer je ista u suprotnosti s Odlukom o izradi urbanističkog plana uređenja kanala Pag-Košljun donijetoj na sjednici Gradskog vijeća Grada Paga 10. ožujka 2009. god., Prostornim planom uređenja Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga broj 08/03 i 06/07), Prostornim planom Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 02/01, 06/04, 02/05, 17/06 i 03/07) te Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

2.)Ugovorom o financiranju uređenja građevinskog zemljišta zaključen dana 13. ožujka 2009. god. između Grada Paga zastupanom po gradonačelniku Anti Fabijaniću i „Moreuz“, d.o.o. Zagreb, zastupanom po direktoru Ivi Jeliću objavljenom u Službenom glasniku Grada Paga broj 4/09 dana 29. lipnja 2009. god a koji je zaključen radi financiranja UPU kanal Pag-Košljun odmah raskinuti budući da je isti zaključen temeljem odluke o izradi UPU kanal Pag-Košljun koja je pravno nevaljana.

Naime, uvidom u dokumentaciju protekom od godine dana a na temelju koje je zainteresirani investitor pristupio izradi Studije opravdanosti izgradnje kanala Pag-Košljun utvrđene su nepravilnosti a koje su u suprotnosti za važećim propisima.

U Službenom glasniku Grada Paga broj 2/09 dana 11. ožujka 2009. god. objavljena je Odluka kojom je određena površina obuhvata Plana koja iznosi

. Ukupna dužina kanala iznosi (računajući od Košljunskog zaljeva do kraja bazena Paške solane).

Prostornim planom uređenja Grada Paga u skladu s Prostornim planom županije planiran je istražni prostor za gradnju plovnog kanala Pag-Košljun. Odredbom članka 27. stavka 5. Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Paga (Službeni glasnik Zadarske županije broj 6/07) određeno je, da opravdanost planiranog zahvata treba prethodno dokazati odgovarajućom prometno funkcionalnom studijom.

Temeljem odredbe istog članka potrebno je potom pokrenuti postupak procjene utjecaja na okoliš, unutar kojeg će se provesti i ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode.

Iz naprijed navedenog proizlazi da prije provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš u kojem će se ispitati njegova prihvatljivost i opravdanost sukladno načelima i principima zaštite prirode i okoliša nije moguće definirati mogućnost provedbe zahvata, pa tako niti obuhvat UPU i detaljne prostorno planske dokumentacije, stoga je potrebno Odluku o izradi UPU radi njene protivnosti s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji staviti van snage.

S obzirom da je Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta zaključen dana 13. ožujka 2009. god zaključen temeljem Odluke o izradi UPU koja je pravno nevaljana odnosno u suprotnosti je sa pozitivnim zakonskim odredbama isti je potrebno raskinuti.

S obzirom da se radi o izuzetno osjetljivom zahvatu u prostoru tražimo da se ovom projektu priđe s više odgovornosti, transparentnosti pritom poštivajući pozitivne zakonske odredbe.

Predsjednik GO SDP-a Pag

Dario Grašo

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika